תקנון

תנאי שימוש

 • אתר קבוצת הוניגמן (להלן: "האתר") שבבעלות חברת הוניגמן ובניו בע"מ, ח.פ 51-084496-2 שמשרדה הרשום ברח' סלמה 58 תל אביב (להלן: "החברה" ו/או "הוניגמן"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות במגוון המותגים של הקבוצה, ולרכוש מוצרים ושירותים המוצעים למכירה, באמצעות האתר.
 • כל הרוכש ו/או המשתמש ו/או המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר ו/או כל אדם ו/או חברה הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה, מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
 • על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 • אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי מתבקש הוא שלא לעשות כל שימוש באתר.
 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • הוניגמן רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 • הוניגמן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י הוניגמן ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • בכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל [email protected]
  או בטלפון מס' 1-800-30-40-30 שלוחה 1.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ביצוע רכישה באתר 

 • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבחור פריט או שירות, צבע ומידה המבוקשים על ידו ולעדכנם בסל הרכישה.
 • הוניגמן רשאית לעדכן את תיאור הפריט, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באתר. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 • המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים, כוללים מע''מ על-פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש להרשם לאתר, לבחור סיסמא, ולספק לחברה פרטים בסיסיים (שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי). יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • לאחר קבלת אישור המשתמש, המידע שימסר על ידו ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על המשתמש להיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב המשתמש.
 • על המשתמש להחזיק תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. 
 • עם ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה באם ההזמנה אושרה. חיוב המשתמש בעלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה (להלן: "עסקת הרכישה").
 • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהוניגמן תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. באם לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
 • למען הסר ספק - השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שפריטי ההזמנה קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה ו/או לשלוח הזמנה חלקית. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • הוניגמן שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 • ניתן לעקוב אחר ההזמנה באמצעות הקישור "החשבון שלי" שבאתר.
 • אישור בדואר אלקטרוני בגין ביצוע עסקת הרכישה יישלח בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר ביצוע עסקת הרכישה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה.
 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, חלקן ייחודיות לאתר בלבד, כמו כן רשאית החברה בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אספקת ההזמנה למשתמש

 • המשתמש יוכל לבחור באם ברצונו לקבל את ההזמנה לביתו ו/או ליעד אחר ולחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות הוניגמן על פי בחירת.
 • הוניגמן תספק למשתמש את פריטי ההזמנה באמצעות חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים לחנויות החברה ו/או על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי).הוניגמן איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 • לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 • הוניגמן אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 • עלות דמי המשלוח בגין אספקת הפריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח").דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוינים בהזמנה.
 • ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ו/או עקב "כוח עליון", ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאספקת הפריטים עשוייה להיעשות בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרה שהפריטים או חלקם אינם נמצאים במלאי, שאז החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה ו/או להזמין הזמנה חלקית.
 • מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות החברה או בבית המשתמש) תותנה בהצגת אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתם, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.
 • באם ברצון המשתמש לקבל את הזמנתו אל אחת מחנויות החברה ברחבי הארץ, אספקת ההזמנה לחנות שתיבחר על ידי המשתמש תבוצע בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים), והמשתמש לא יחויב בתשלום דמי משלוח כלשהם.
 • עם הגעת ההזמנה לחנות שנבחרה על ידי המשתמש, ייצור נציג החברה קשר טלפוני (3 ניסיונות) עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יוכל לאסוף את הפריטים מן החנות שבחר במהלך שעות פעילות החנות.
 • באם משתמש לא קיבל הודעה טלפונית מנציג החברה בדבר הגעת ההזמנה לחנות, ו/או לא קיבל את ההזמנה לידיו בתוך 10 ימי עסקים, עליו ליצור קשר מיידי עם שירות הלקוחות לצורך בירור סטטוס ההזמנה.
 • על המשתמש להגיע ולקבל את הזמנתו בתוך 10 ימים מיום שהודיעו לו על הגעת ההזמנה לחנות המבוקשת. באם המשתמש לא יגיע לקבל את הזמנתו בתוך 10 ימים, ו/או נציג החברה לא יצליח ליצור עמו קשר טלפוני לצורך הודעה על הגעת ההזמנה, כי אז תהיה החברה בלבד רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם ביטול העסקה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

משתמש יוכל לבטל את ההזמנה שעשה במקרים ובתנאים להלן:

ביטול הזמנה בתוך שעה מעת ביצוע ההזמנה, ולפני משלוח ההזמנה – יעשה ע"י המשתמש באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות במספר 1-800-30-40-30 שלוחה 1.  לא יגרור חיוב נוסף, והמשתמש יזוכה בתשלום ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח, הזיכוי הכספי ישולם עפ״י האמור בחוק.

ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצרים למשתמש, שלא עקב פגם או אי התאמה - המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש– ועם התווית עליו כפי שהתקבל. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לאחת מחנויות החברה לפי בחירת המשתמש (למעט חנויות אאוטלט). במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המשתמש (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות החברה (למעט חנויות אאוטלט).

החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.

 • החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנויות החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
 • לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 • לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 • בגדי ים והלבשה תחתונה אינם ניתנים להחזרה ואו להחלפה.
 • ביטול הזמנה ע"י החברה: החברה שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה בלבד לבטל הזמנה של משתמש אם לאחר סיום ההזמנה נודע כי הפריט אזל מהמלאי, ו/או אם לא נקלטו פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים.
 • האמור כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

פרטיות ואבטחה

 • החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיו האישים של המשתמש. אלו יישמרו במאגר המידע של החברה. מטרתו של המאגר היא דיוור ישיר. לצורך הסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה במייל: [email protected]. ביצוע ההסרה יימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
 • פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, וסליקתם מבוצעת ע"י חברה חיצונית. עם זאת, מאחר ומדובר ברשת האינטרנט, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד ג' לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. החברה תהא רשאית להעביר פרטי משתמש לצד ג' במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי.

תנאים כלליים

 • כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במידע הכלול באתר, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, מדגמים, הינן רכושה של החברה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, מידע כלשהו מהאתר ו/או חלקו של מידע המופיע באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה.  זכויות אלה חלות, גם על עיצוב האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות ובתמונות או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן – "סימן מסחר") הינם קניינה הבלעדי של החברה (או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה ), בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של המשתמש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 1-800-30-40-30 שלוחה 1. או באמצעות "צור קשר" באתר.