תקנון חבר מועדון

מועדון הלקוחות - הצטרפות וחברות במועדון 

1. ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן : "המועדון") של חברת הוניגמן ובניו בע"מ (להלן: "החברה") תתאפשר לכל המעוניין בכך בכפוף לתשלום דמי הצטרפות, מילוי פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"). החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא מטעמים סבירים כמתואר להלן.

2. הגדרות:

2.1. "דמי הצטרפות" – תשלום סך 39 ₪ (כולל מע"מ) לחברות במועדון או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו ללקוח, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה.

2.2. "דמי חידוש" – תשלום סך של 39 ₪ (כולל מע"מ) למועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו לחבר במועדון, חברות למשך שנה אחת נוספת, החל מתום שנת החברות הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון זה. חברי מועדון אשר יבצעו רכישות ברשתות החברה בסך כולל של 1,000 ₪ ומעלה בשנה, זכאים לחידוש חברות במועדון לשנה אחת נוספת, בחינם. 2.3. "חבר" – לקוח שהסדיר את תשלום דמי ההצטרפות או שחודשה חברותו בהתאם לסעיף 2.2, מילא וחתם על בקשת ההצטרפות, החברה אישרה את חברותו במועדון, והנפיקה לו כרטיס חברות.

2.4. "כרטיס חברות" – כרטיס מגנטי שהחברה תנפיק לחבר באופן אישי.

2.5. "הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן: (א) הזכות לצבור ולממש נקודות זכות כמפורט בסע' 5 להלן, (ב) הזכות להטבת יום הולדת כמתואר בסע' 6 להלן, (ג) הזכות להטבת הצטרפות כמתואר בסע' 7 להלן;

2.6. "הרשת" –רשתות החנויות המופעלות על ידי החברה, ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה. כולל חנויות עודפים.

3. הצטרפות למועדון, ותקופת החברות

3.1. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות (המצורף כנספח א' לתקנון זה, או בנוסח כפי שהחברה תחליט מעת לעת), מסירתו לרשת, תשלום דמי ההצטרפות, וקבלת כרטיס חברות מהחברה.

3.2. החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות E-mail, לכתובת [email protected], או באמצעות פקסימיליה למספר פקס: 1-800-30-60-40.

3.3. תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תתחיל במועד קבלת כרטיס החברות, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום קבלת כרטיס החברות, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה. תקופת חידוש (להלן: "תקופת החידוש") תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: (א) הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין, (ב) שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם, או שהחבר זכאי לחידוש החברות בחינם. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

4. כרטיס החברות

4.1. כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

4.2. הזכאות להטבות המועדון מותנית בהצגת כרטיס החברות במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה בלבד של החבר (להלן: "תעודה מזהה").

4.3. במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות, יתאפשר ללקוח ליהנות מההטבות הגלומות בחברות במועדון אך ורק בכפוף למילוי טופס הצהרה על אובדן או גניבת כרטיס.

4.4. דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת, על-ידי בעל הכרטיס בלבד.

4.5. בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשת בישראל, כולל חנויות עודפים.

5. צבירת ומימוש נקודות זכות

5.1. בגין כל רכישה שתבוצע לאחר הצטרפות החבר למועדון, בכל חנויות הרשת, למעט רכישות כמתואר להלן, יצברו לזכות החבר "נקודות" בשווי בש"ח של 10% מערכה של כל קניה. ערכה של כל נקודה יעמוד על 1 ₪. כך לדוגמא: ברכישה כוללת בשווי של 100 ₪, יצברו לזכות החבר 10 נקודות, ששוויין 10 ₪ למימוש כמתואר להלן.

5.2. במידה ולקוח יחזיר לחברה פריטים אשר בגינם נצברו נקודות (מכל סיבה שהיא) – במועד החזרת פריטים כאמור, תופחת כמות הנקודות שנצברה בגין אתם הפריטים. רכישות שתתבצענה באמצעות שוברי זיכוי בהתאם לנוהלי החברה, יזכו את החבר בצבירת נקודות.

5.3. רכישת Gift Card לא תזכה את החבר בנקודות.

5.4. צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהצגת כרטיס החברות ותעודה מזהה.

5.5. צבירת נקודות במסגרת מועדון הלקוחות תתאפשר בכל אמצעי תשלום כמקובל אצל החברה.

5.6. מימוש נקודות יתאפשר רק בקשר עם רכישות עתידיות של החבר. מובהר מפורשות כי לא ניתן לממש נקודות בקשר עם הרכישה שבמסגרתה נזקפות הנקודות לטובת החבר, אלא אך ורק במסגרת רכישות עתידיות.

5.7. מימוש נקודות יתאפשר רק כאשר ברשות הלקוח לפחות 80 נקודות. בהגיעו לסכום נקודות זה, יוכל הלקוח לממש נקודות על פריט בערך זהה, נמוך או גבוה יותר בתוספת תשלום.

5.8. מימוש נקודות אפשרי רק ברכישת פריט שההנחה עליו הינה עד 30% (לא כולל) מערך הפריט המקורי. בגין רכישה של פריט בהנחה של למעלה מ- 30% (כולל) מערך הפריט המקורי, בכל חנויות הרשת, לא ניתן יהיה לממש נקודות באותה רכישה (אך ניתן יהיה לצבור נקודות), אלא אם תחליט החברה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.9. מימוש הנקודות על פריט יתאפשר בשילוב תוספת תשלום כספי, כל עוד ברשות הלקוח 80 נקודות לפחות.

5.10. לא ניתן לממש נקודות על פריטי עודפים.

5.11. פריט שתמורתו שולמה בנקודות, לא ניתן יהיה לקבל בגינו זיכוי כלשהו. ניתן יהיה להחליף פריט שנרכש בנקודות אך ורק בפריט שווה ערך לאותו פריט בלבד. בחירת פריט חילופי בשווי נמוך מהפריט המוחזר, לא יזכה את החבר בהפרש נקודות. כמו כן לא תתאפשר החלפת הפריט בפריט בשווי גבוה יותר, תמורת ניצול של תוספת נקודות נוספות, ההחלפה כפופה למדיניות ההחלפות של הרשת.

5.12. לא ניתן לצבור יתרה שלילית של נקודות. ככל שכתוצאה מקבלת זיכוי בגין פריט, יכנס חבר ליתרת נקודות שלילית, תפחית החברה מסכום הזיכוי סך של 10% בגין היתרה השלילית של הנקודות.

5.13. לחברים שחברותם תסתיים או תופסק, או שלא יחדשו את החברות במועדון, תינתן האפשרות לממש את הנקודות במשך 3 חודשים מיום תום תקופת החברות. בתום 3 חודשים ממועד סיום תקופת החברות ימחקו הנקודות שצבר הלקוח עד כה.

5.14. המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות.

6. הטבת יום הולדת

6.1. הטבת יום ההולדת תקפה בעבור בעל הכרטיס בלבד, כנגד הצגת ת"ז, וניתן לממשה אך ורק בחודש הקלנדארי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר.

6.2. הטבת יום ההולדת של חבר המועדון ניתנת למימוש בכל האפשרויות הבאות:

6.3. 6.3.1. קבלת מתנה חד פעמית בכל אחת משלוש הרשתות של החברה, כמפורט להלן: • 50 ₪ מתנה ברשת הוניגמן נשים • 40 ₪ מתנה ברשת טי אן טי   •    30 ש"ח מתנה ברשת הוניגמן קידס.

6.3.2. ניתן לממש את שלוש המתנות במהלך חודש יום ההולדת הקלנדרי בלבד. ללא הגבלות, כולל כפל מבצעים

6.4 הטבת יום הולדת לילדי חברי המועדון- בעל הכרטיס זכאי לקבל עבור כל ילד עד גיל 17 (כולל) הטבת 40 ₪ מתנה למימוש ברשת הוניגמן קידס/ TNT (לא ניתן לממש ברשת הוניגמן נשים). ההטבה ניתנת למימוש בחודש הקלנדרי של יום הולדת הילד.

6.5 הטבות יום ההולדת יינתנו על קולקציה חדשה בלבד ולא על פריטי עודפים.

6.6 ניתן לממש מספר שוברי הטבה באותה העסקה, שובר אחד לכל פריט.

7. הטבת הצטרפות / חידוש בתשלום

7.1. כל חבר חדש שהצטרף למועדון, יהיה זכאי ל- 2 הטבות הצטרפות: • 39 ₪ מתנה למימוש בחודש הקלנדארי העוקב לחודש שבו החלה תקופת החברות בלבד (לא ניתן לשלב את שובר ה39 ₪ ושובר מתנת היום-הולדת על פריט אחד באותה עסקה). • 39 ₪ נוספים מתנה למימוש בחודש שלאחר מכן בלבד (לא ניתן לשלב את שובר ב39 ₪ ושובר מתנת היום-הולדת באותה עסקה).

7.2 לקוח שחברותו חודשה אוטומטית לא יהיה זכאי להטבות ההצטרפות _(39 ₪ + 39 ₪ מתנה)

7.3. ניתן לממש מספר שוברי הטבה באותה העסקה, שובר אחד לכל פריט.

8. זכויות החברה מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

8.1. לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

8.2. לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

8.3. בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו הטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש.

8.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו.

8.5. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: שימוש לרעה בכרטיס המועדון, סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה).

כללי

1. תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.

2. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את הנקודות שנצברו לזכותם במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.

3. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

4. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה.

ט.ל.ח