תקנון חבר מועדון

תקנון מועדון לקוחות הוניגמן

 

עדכון אחרון – 15.6.2017

 

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן : "המועדון") של חברת הוניגמן ובניו בע"מ  (להלן: "החברה") תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף לתשלום דמי הצטרפות, מילוי פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"). החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא מטעמים סבירים כמתואר להלן.

 

 1. הגדרות:

2.1.   "דמי הצטרפות" – תשלום סך 39 ₪ (כולל מע"מ) לחברות במועדון או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  אשר יקנו ללקוח, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון  זה.

2.2.   "דמי חידוש" – תשלום סך של 39 ₪ (כולל מע"מ) למועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו לחבר במועדון, חברות למשך שנה אחת נוספת, החל מתום שנת החברות הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון  זה. חברי מועדון אשר יבצעו רכישות ברשתות החברה בסך כולל של 1,000 ₪ ומעלה בשנה, זכאים לחידוש חברות במועדון לשנה אחת נוספת, בחינם.

2.3.   "חבר" – לקוח שהסדיר את תשלום דמי ההצטרפות או שחודשה חברותו בהתאם לסעיף 2.2, מילא וחתם על בקשת ההצטרפות, החברה אישרה את חברותו במועדון, והנפיקה לו כרטיס חברות.

2.4.   "כרטיס חברות" – כרטיס מגנטי שהחברה תנפיק לחבר באופן אישי.

2.5.   "הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן: (א) הזכות למבצעי מועדון לקוחות, כפי שיהיו בחנויות הרשת מפעם בפעם, (ב) הזכות להטבת יום הולדת כמתואר בסע' 8 להלן, (ג) הזכות להטבת הצטרפות כמתואר בסע' 9 להלן;

2.6.   "הרשת" –רשתות החנויות המופעלות על ידי החברה, ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה. כולל חנויות עודפים.

 

 1. הצטרפות למועדון, ותקופת החברות

3.1.   ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות (המצורף כנספח א' לתקנון זה, או בנוסח כפי שהחברה תחליט מעת לעת), מסירתו לרשת, תשלום דמי ההצטרפות, וקבלת כרטיס חברות מהחברה.

3.2.   החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות E-mail, לכתובת [email protected], או באמצעות פקסימיליה

למספר פקס: 1-800-30-60-40.

3.3.   תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תתחיל במועד קבלת כרטיס החברות, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום קבלת כרטיס החברות, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

3.4.   תקופת חידוש (להלן: "תקופת החידוש") תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: (א) הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין, (ב) שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם. או שהחבר זכאי לחידוש החברות בחינם. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום  ההרשמה למועדון או חידושו, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

 

 1. כרטיס החברות

4.1.   כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

4.2.   הזכאות להטבות המועדון מותנית בהצגת כרטיס החברות במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה בלבד של החבר (להלן: "תעודה מזהה").

4.3.   במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות, יתאפשר ללקוח ליהנות מההטבות הגלומות בחברות במועדון אך ורק בכפוף למילוי טופס הצהרה על אובדן או גניבת כרטיס.

4.4.   דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת, על-ידי בעל הכרטיס בלבד.

4.5.   בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשת בישראל, כולל חנויות עודפים.

 

 1. צבירת ומימוש נקודות זכות
 2. החל מיום 1.6.2017 ישתנו ההטבות שיינתנו לחברי המועדון באופן שחברי המועדון ייהנו ממבצעים ייחודיים ובלעדיים לחברי המועדון, ללא צבירת הנקודות אשר היתה נהוגה לפני מועד זה, כמו גם מיתר ההטבות המפורטות בתקנון זה.  
 3. השינוי יחול באופן הבא:  
 4. חברי מועדון אשר יצטרפו למועדון החל מיום 1.6.17 ואילך (ו/או חברי מועדון שיחדשו את החברות החל מיום 1.6.17 ואילך) לא יצברו נקודות אלא ייהנו ממבצעים ייחודיים ובלעדיים לחברי המועדון, בנוסף ליתר ההטבות כמפורט בתקנון זה.
 5. כל חברי המועדון יהיו רשאים לממש את הנקודות שצברו, עד ליום ה- 31.8.2017.

10. לקוחות שהצטרפו החל מיום 1.3.2017, יהיו רשאים לממש את הנקודות שצברו, גם לאחר ה – 31.8.2017 ועד ליום 31.12.2017.

11. מובהר כי מימוש הנקודות אפשרי רק ברכישת פריט שההנחה עליו הינה עד 30%. 

 

 

12. המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו מימושי נקודות מיוחדים.

 

13. הטבת יום הולדת

13.1.                    הטבת  יום ההולדת תקפה בעבור בעל הכרטיס בלבד, כנגד הצגת ת"ז, וניתן לממשה אך ורק בחודש הקלנדארי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר.

13.2.                    הטבת יום ההולדת של חבר המועדון ניתנת למימוש  בכל האפשרויות הבאות:

13.3.                    :

13.3.1.  קבלת מתנה חד פעמית בכל אחת משלוש הרשתות של החברה, כמפורט להלן:

 •  50 ₪ מתנה ברשת הוניגמן נשים,
 • 40 ₪ מתנה ברשת TNT,
 • 30 ₪ מתנה ברשת הוניגמן קידס.

13.3.2.  ניתן לממש את שלוש המתנות במהלך חודש יום ההולדת הקלנדרי בלבד. ללא הגבלות, כולל כפל מבצעים

6.4 הטבת יום הולדת לילדי חברי המועדון- בעל הכרטיס זכאי לקבל עבור כל ילד עד גיל 12 (כולל) הטבת 30 ₪ מתנה למימוש ברשת הוניגמן קידס/ TNT (לא ניתן לממש ברשת הוניגמן נשים). ההטבה ניתנת למימוש בחודש הקלנדרי של יום הולדת הילד.

14. הטבת הצטרפות / חידוש בתשלום

14.1.  כל חבר חדש שהצטרף למועדון, יהיה זכאי ל- 2 הטבות הצטרפות:

 • 39 ₪ מתנה למימוש בחודש הקלנדארי העוקב לחודש שבו החלה תקופת החברות (לא ניתן לשלב את שובר ה39 ₪ ושובר מתנת היום-הולדת באותה עסקה).
 • 39 ₪ נוספים מתנה  למימוש בחודש שלאחר מכן (לא ניתן לשלב את שובר ב39 ₪ ושובר מתנת היום-הולדת באותה עסקה).

7.3 לקוח שחברותו חודשה אוטומטית לא יהיה זכאי להטבות ההצטרפות _(39 ₪ + 39 ₪ מתנה)

15. זכויות החברה

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

15.1.  לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

15.2.  לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה.

15.3.  בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו הטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש.

15.4.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו.

15.5.  החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: שימוש לרעה בכרטיס המועדון, סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה).

 

כללי

16. תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.

17. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה.

18. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

19. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה.

20. ט.ל.ח