תקנון חבר מועדון

 

 

תקנון מועדון לקוחות הוניגמן קידס   

 

עדכון אחרון 28.05.18

 

כללי

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות של רשת חנויות הוניגמן קידס ("המועדון" או "מועדון הלקוחות"), המופעלות על ידי א.ש.א קידס בס"ד בע"מ בע"מ ("החברה") ו/או על ידי הזכיינים מטעמה ("הרשת").
 2. מימוש ההטבות המוענקות במסגרת המועדון ו/או על פי תקנון זה, ייעשה בחנויות הרשת שאינן חנויות עודפים. בכל מקום בתקנון זה, המונחים "חנויות", "הרשת" ו"חנויות הרשת" אינם כוללים חנויות עודפים, בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. עם זאת, ניתן יהיה להצטרף למועדון, בהתאם לאמור בתקנון זה, בחנויות עודפים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי החברות במועדון וההצטרפות אליו,  לרבות את המוצרים או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם, ובכלל זה לבטל את פעילות המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין. כמו כן, החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרים בהם קבועות בתקנון זה הוראות בדבר הודעות או במקרים בהם החברה מחויבת במתן הודעות על פי דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני השינוי. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי החברה, והוא בלבד.
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

 

הצטרפות וחברות במועדון

 

 1. הצטרפות למועדון. כל אדם (לא תאגיד) בגיר (בגיל 18 ומעלה) רשאי לבקש להצטרף למועדון, בכפוף למילוי פרטים, לחתימה על בקשת ההצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה ולעמידה במכלול תנאי המועדון, בהתאם לתקנון זה.
  אדם אשר מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון ("המבקש"), בנוסח שנקבע מעת לעת על ידי החברה ("בקשת הצטרפות"); עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה; ושבקשת ההצטרפות שלו אושרה על ידי החברה – ייחשב לצורכי תקנון זה "חבר מועדון". למרות האמור ולמרות כל הוראה שעלולה להתפרש אחרת בתקנון זה, עובדי החברה, זכיינים של הרשת ועובדים של זכיינים, אינם רשאים להצטרף למועדון והמונח "חבר מועדון" אינו כולל אנשים כאמור.
 2. הרשת רשאית, לפי שיקול דעתה, לאשר או לא לאשר (או לאשר בתנאים) בקשת הצטרפות למועדון בלי שתהא חייבת לנמק את החלטתה.
 3. בהצטרפותו למועדון, מקבל על עצמו חבר המועדון את הוראות תקנון זה, לרבות שינויים שיחולו בו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת ובכפוף לכל דין. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 4. ההצטרפות תיעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מחנויות החברה (או, ככל שהחברה תבחר בכך, באמצעות טופס פנייה באתר האינטרנט של הרשת) ומילוי פרטים אישיים בבקשת הצטרפות, על פי ההנחיות שבבקשה. האחריות לנכונות הפרטים שימולאו בבקשת ההצטרפות ולעדכונם אם יחול בהם שינוי מוטלת על חבר המועדון; והוא מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, ובכלל זה כתוצאה ממילוי פרטים שגויים או מאי עדכון פרטים.
 5. חבר המועדון יעדכן את החברה בכתב לגבי שינוי בפרטיו, כדי לאפשר לחברה לעדכן את חבר המועדון לגבי מבצעים והטבות. הודעות בנושא שינוי פרטים יופנו לשירות הלקוחות: בטל' 1700702780 פקס' 03-6814777; או באמצעות דוא"ל לכתובת secretary@kiwi-kids.co.il. 
 6. דמי הצטרפות. לאור ביטול מסלול החברות במועדון המאפשר צבירת נקודות, ההצטרפות למועדון הלקוחות, נכון למועד פרסום תקנון זה, אינה כרוכה בתשלום דמי הצטרפות. מובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את מדיניותה ולגבות דמי הצטרפות ו/או דמי חידוש, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. תקופת החברות. תקופת החברות במועדון תחל במועד חתימת בקשת ההצטרפות, ותסתיים בתוך שנה מיום חתימת בקשת ההצטרפות או עם ביטול החברות במועדון כמתואר בתקנון זה. ("תקופת החברות"). בתום כל שנת חברות תתחדש אוטמטית החברות לשנה נוספת שתחילתה בתום תקופת החברות (או בתום תקופת החידוש, לפי העניין), אלא אם יודיע חבר המועדון או תודיע החברה על אי חידוש החברות. למרות האמור, אם תחליט החברה כי חידוש החברות כרוך בתשלום, לא יתבצע החידוש באופן אוטומטי, אלא לאחר תשלום דמי חידוש, כפי שיהיו, מעת לעת. לקוח שחברותו חודשה אוטומטית לא יהיה זכאי לכל הטבת הצטרפות.
 8. ביטול חברות. חבר המועדון או החברה יהיו זכאים לבטל את החברות במועדון בכל עת, לפי שיקול דעתם וללא צורך לנמק את החלטתם – הכל בכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של חבר מועדון ולהפקיע כל זכות ו/או הטבה שנצברה על ידו, באחד או יותר מהמקרים הבאים: (א) הפרת התחייבות של חבר המועדון כלפי החברה; (ב) אי ביצוע תשלום שחבר המועדון התחייב לבצעו כלפי הרשת; (ג) התנהגות חבר המועדון באופן פוגע כלפי החברה ו/או הרשת ו/או בתחום חנויות הרשת; ו/או (ד) במקרה של שימוש בלתי סביר, שימוש שלא כדין, שימוש לרעה ו/או שימוש בניגוד לתקנון זה, בכרטיס המועדון.
 9. מסירת פרטים; מאגר מידע; הסכמה לקבלת דברי פרסומת. כאמור לעיל, במסגרת בקשת ההצטרפות למועדון ימסור המבקש את הפרטים שיתבקשו בבקשת ההצטרפות, כפי שתהיה מעת לעת. מודגש כי המצטרף אינו מחויב למסור פרטים כאמור.
  הצטרפות למועדון הלקוחות ומסירת הפרטים לחברה, מהווה הסכמה של המצטרף כחבר להיכלל במאגר מידע אשר הוקם על ידי החברה ואשר מנוהל על  ידה. חתימת המבקש על בקשת ההצטרפות הכוללת את פרטי הלקוח וההסכמה לקבל דיוור ישיר, מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה ולחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או חברות בשליטת החברה (כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), קיימות ו/או עתידיות ("חברות בקבוצה"), לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות או גופים אחרים. מידע שנאסף אודות מבקש או חבר מועדון שיהא בידי החברה, ייחשב לקניינה של החברה, והמבקש או חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
 10. החברה תהא רשאית להציע לחבר המועדון מעת לעת מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע שיימסר לה ו/או שיאסף על ידה, לצורכי שיווק ודיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ו/או כל דין.
 11. כמו כן החברה תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי החברה.
 12. החברה תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי החברה רלוונטיים.
 13. האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 14. חבר המועדון מסכים ומאשר כי שימוש כאמור במידע שיימסר לחברה, לא ייחשב כהפרה של הוראות חוק הגנת הפרטיות וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש כאמור במידע. חבר המועדון מאשר ומסכים כי החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לגורמים מטעמה, אשר יהיו מעורבים בביצוע השימושים המתוארים לעיל.
 15. מחיקת פרטי חבר המועדון. כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מהחברה, בהודעה בכתב לדוא"ל secretary@kiwi-kids.co.il, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא חבר המועדון רשאי לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו/או של החברה. החברה תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח לחברה בכתב, תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה במשרדי החברה.

 

כרטיס חבר מועדון

 1. חבר מועדון יהא זכאי לקבל כרטיס חבר מועדון אישי, הכולל מספר חבר. כרטיס המועדון יונפק בהתאם לנהלי החברה מעת לעת. במקרה של אובדן יהא רשאי לקבל כרטיס חדש תחתיו, בכפוף לחתימה על הצהרת אובדן כרטיס ותשלום של 15 ₪ בגין הנפקת כרטיס חדש. דיווח על אובדן כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת או באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטל' 1700702780; בפקס' 03-6814777; או באמצעות דוא"ל לכתובת secretary@kiwi-kids.co.il - על-ידי בעל הכרטיס בלבד.
 2. כרטיס חבר המועדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה (האמור מתייחס הן לכרטיס עצמו והן להטבות הנובעות מהחברות במועדון). שימוש בכרטיס החבר ומימוש הטבות מועדון, ייעשה על ידי חבר המועדון לו שייך הכרטיס בלבד ובמעמד הקנייה בלבד, בכפוף להצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה של בעל הכרטיס (ואמצעי זיהוי אלה בלבד).
 3. האחריות לשמירת כרטיס המועדון ואופן השימוש בו מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות טענות בקשר לאי קבלת הטבות הנובעות מחברות במועדון בשל כל אובדן ו/או נזק ו/או גניבה של  הכרטיס.
 4. למען הזהירות מובהר כי כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעות מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התמש"ו-1986.

 

הטבת יום הולדת

 1. בעת ההצטרפות למועדון, ישלח SMS ללקוח עם לינק הצטרפות למועדון ובו יעדכן את פרטי ילדיו וימי ההולדת שלהם. חבר המועדון יכול לעדכן עד 4 שמות של ילדיו ואת תאריכי הלידה שלהם.
 2. מימוש הטבת יום ההולדת בכפוף להצגת ספח תעודת זהות הכולל את שמות הילדים ופרטיהם. חברי מועדון הוניגמן קידס יהיו זכאים להטבת יומולדת משתנה (כפי תיקבע מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי), אשר תוענק לחבר המועדון בחודש הקלאנדרי הלועזי שבו חל יום ההולדת של כל אחד מילדיו עד גיל  13  כולל (עד 4 ילדים) (להלן: "חודש יום ההולדת").
 3. למרות האמור, ניתן יהיה לקבל הטבה אחת בלבד בחודש יום הולדת פלוני, כלומר, אם יום ההולדת של יותר מילד אחד של חבר המועדון חל באותו חודש קלנדרי, יזכה חבר המועדון להטבת יום הולדת אחת בלבד באותו חודש יומולדת. הטבה שלא מומשה במהלך חודש יום ההולדת תפקע, ולא ניתן יהיה לממשה או לקבל תמורה או הטבה כלשהי במקומה.
 4. לא ניתן לממש הטבת יום הולדת בחודש ההצטרפות למועדון החדש.
 5. הטבת יום ההולדת מתעדכנת ללקוח 30 יום לאחר מילוי פרטיו בלינק, לקוח שלא עדכן את פרטי הילדים עם קבלת הלינק בSMS  לא יוכל ליהנות מהטבת יום ההולדת
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מימוש הטבת יום ההולדת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לא לאפשר מימוש הטבת יום הולדת ביחד עם מבצעים או ביחד עם הטבות נוספות במסגרת החברות במועדון.
 7. ככל שהטבת יום ההולדת תהיה שובר מתנה לרכישת מוצרים בחנויות הרשת – מימוש הטבת יום ההולדת ייעשה בעסקה אחת בלבד ומובהר כי לא ניתן יהיה לקבל עודף בגין שובר שמומש בחלקו. כן מובהר, שלא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין השובר (לרבות במקרה של החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות השובר).  

 

ביטול מסלול המאפשר צבירה ומימוש נקודות

לאור ביטול מסלול צבירת הנקודות, אשר הצטרפות אליו היתה כרוכה בתשלום דמי הצטרפות וכן בתשלום דמי חידוש שנתיים,  לא ניתן להצטרף למועדון הלקוחות במסלול המאפשר צבירת נקודות ו/או לחדש חברות במסלול המאפשר צבירה ומימוש של נקודות כאמור.

הוראות כלליות בעניין ההטבות לחברי מועדון

 1. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות שיוענקו להם מעת לעת, ככל שיוענקו, בכל חנויות הרשת שאינן חנויות עודפים, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה במסגרת תקנון זה ו/או בכל פרסום אחר שתפרסם החברה מעת לעת.
 2. האמור בתקנון זה יחול על כל ההטבות שלהן יזכו חברי המועדון, אם תהיינה. בכלל זה מובהר כי מימוש הטבות מועדון כפופה להצגת תעודה מזהה כאמור בסעיף ‎21 לעיל ולהעברת כרטיס מועדון.
 3. הטבות לחברי מועדון (לרבות הטבת יומולדת) יתייחסו למחיר המחירון של החברה (אין כפל מבצעים) למעט במקרה בו ייקבע אחרת על ידי החברה במפורש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום שיתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה או אם החברה מחויבת במתן הודעה על פי דין המתייחס לביטול הטבות.
 5. החברה תהיה רשאית לקבוע כי הטבות, הנחות ו/או מבצעים יינתנו או לא יינתנו לכל חברי המועדון, לחברי מועדון מסוימים, לסוג מסוים של חברי מועדון, בחנויות מסוימות ו/או על פי כל פילוח שאותו תמצא החברה כרלוונטי – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא יהיה למי מחברי המועדון טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.

שונות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות, כולו או חלקו, בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא (ואף ללא סיבה), הכל בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה ולהוראות כל דין.
 2. למען הזהירות ולמרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר שחברי מועדון לא יוכלו לשלם באמצעות תווים, תלושים, כרטיסי מתנה, כרטיסים נטענים, בין אם רב פעמיים ובין אם חד פעמיים, וכל כרטיס או תו דומה אחר, עבור רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון; וכי מחירי המכירה במקרה כזה יהיו המחירים הרגילים ברשת (שמיועדים ללקוחות שאינם חברי מועדון המשלמים באמצעי תשלום מסוג זה). האמור לא יחול ביחס לכרטיס הוניגמן קידס, כהגדרתו לעיל, באמצעותו ניתן לשלם גם על רכישת מוצרים במחירים המיועדים לחברי מועדון או במסגרת מבצעים המיועדים לחברי מועדון.
 3. כל פעולה של המועדון או של החברה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.
 4. הטבות תינתנה בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של החברה והרשת. אם תהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון אותן תקלות תוך זמן סביר ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 5. הודעות. החברה תהא רשאית למסור הודעות לחבר מועדון ו/או לחברי מועדון ו/או לכלל חברי המועדון, לרבות הודעות על הפסקת פעילות המועדון או חלקה ו/או שינוי תנאיו, בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה, לרבות באמצעות מודעה בחנויות הרשת, פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הודעות דיוור לחברי המועדון. אין באמור כדי לחייב את החברה לפרסם את הפסקת הפעילות, אם תהיה, או כל הודעה אחרת, באחת מהדרכים המפורטות לעיל. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין ספציפי שיתייחס לפרסום הודעות, בין מסוג מסוים ובין דרך כלל, לחברי מועדון, ככל שיהיה.
 6. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
 7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור למועדון הלקוחות ו/או לתקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 8. ט.ל.ח.